22/03/2024

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC - CHI BỘ 3

Vào lúc 14h00, thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường Công ty, Chi bộ 3 t...

04/03/2024

BÁO CÁO ĐẢNG BỘ NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức

22/03/2024

Vào lúc 14h00, thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024 tại Hội trường Công ty, Chi bộ 3 t...

04/03/2024

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức