BUỔI TRAO ĐỔI VỀ CÔNG TÁC CẬP NHẬT, QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC SINH HOẠT THEO SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN GIỮA TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH.

Nhằm đẩy mạnh công tác thu thập, cập nhật số định danh cá nhân để quản lý định mức nước sinh hoạt bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 09/11/2023 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã diễn ra buổi trao đổi,

Nhằm đẩy mạnh công tác thu thập, cập nhật số định danh cá nhân để quản lý định mức nước sinh hoạt bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 09/11/2023 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã diễn ra buổi trao đổi, chia sẻ về các giải pháp trong công tác cập nhật, quản lý định mức nước sinh hoạt theo số định danh cá nhân giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Tham gia buổi trao đổi gồm đại diện phòng Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng, phòng Công nghệ thông tin, phòng Hợp tác - Truyền thông - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Tại buổi trao đổi, Bà Đặng Kim Chi – Trưởng Phòng Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trình bày tóm tắt về tình hình triển khai thu thập, cập nhật số định danh cá nhân, quản lý định mức định mức nước sinh hoạt của Công ty trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã lập kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc thu thập mã định danh dựa trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng và đã thông tin đến người dân thông qua các kênh truyền thông, sự hỗ trợ tích cực từ địa phương nhưng trong quá trình  triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban lãnh đạo Công ty và các phòng nghiệp vụ thường xuyên chủ động hội ý, đánh giá rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch, phương thức thu thập cũng như thực hiện các giải pháp sao cho phù hợp với tình hình thực tế về nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận đảm bảo công tác đạt hiệu quả hơn.

Với sự quan tâm từ các chủ trương, kế hoạch kịp thời chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, tại buổi trao đổi, các phòng nghiệp vụ tham mưu của Tổng Công ty và đơn vị đã nhiệt tình tham gia các ý kiến giúp cho Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định có cơ hội được chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cũng như những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện việc thu thập, cập nhật mã định danh.

Thông qua buổi trao đổi, việc chia sẻ các giải pháp là yếu tố quan trọng góp phần đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm thực tế, để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Khánh Chi - Ngọc Yến

 

Một số hình ảnh tại buổi trao đổi:

 

Ông Đặng Ngọc Hà – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

 

 

Đại diện phòng Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng và phòng Công nghệ thông tin Tổng Công ty

 

 
 

Bà Đặng Kim Chi – Trưởng phòng Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng Công ty CP Cấp ước Gia Định

 

 
 

Đại diện các phòng: Công nghệ thông tin, Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng, Hợp tác – Truyền thông của Tổng Công ty